Bøger og love

Bøger om boligemner
Bøgerne er delt op efter emner.
Kender du en bog eller artikel, som du synes bør være med, så skriv til os på e-post

Andelsboliger
Andelsboligforeningsloven med kommentarer
Mette Neville
GadJura 1998, ISBN
(Biblioteksgruppe:)

Andelsboligforeningen, årsregnskabet, andelskroneopgørelse mm.
Jørn Andernsen
GadJura 1998, ISBN
(Biblioteksgruppe:)

Ejendomsjura for andelsboligforeninger
Jens Arentoft
www.ejdadm-ja.dk
(Informativt site)

Arv og skifte
Lærebog i arveret
Finn Taksøe-Jensen
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, ISBN 87-574-0314-7
(Biblioteksgruppe: )

Ejendomsgrænser
Hvor ligger skellet?
Lars Ramhøj
GadJura 1998, ISBN 87-607-0468-3
(Biblioteksgruppe: 34.55)

Ejendomshandel
Boligfinansiering, håndbog i
Susanne Nielsen
Gad Jura, ISBN 87-619-0133-4
(Biblioteksgruppe: 33.23)

Køb og salg af fast ejendom
Finn Träff
Gad Jura, ISBN 87-619-0173-3
(Biblioteksgruppe: 33.955)

Ejendomshandel - en håndbog 1 og 2
Jytte Holm Larsen
Nyt Juridisk Forlag ApS 2000, ISBN 87-89319-55-9
(Biblioteksgruppe: 33.955)

Ejendomshandel III - en håndbog i finansiering
Jytte Holm Larsen
Nyt Juridisk Forlag ApS 2001, ISBN 87-89319-56-7


Forbrugerbeskyttelse ved køb og salg af fast ejendom - en håndbog
Søren Theilgaard
Nyt Juridisk Forlag 1996, ISBN 87-89319-02-8
(Biblioteksgruppe: 34.53)

Juridisk formularbog
Mogens Koktvedgaard, Jens Møller og Niels Pontoppidan
Jurist- og Økonomforbundets forlag 1999,
ISBN 87-574-1399-1

Lov om omsætning af fast ejendom - med kommentarer
Marianne Kjær Stolt
Jurist- og Økonomforbundets forlag 2001,
ISBN 87-574-0445-3

Fast ejendom
Ejendomskøb
A. Vinding Kruse
Jurist- og økonomforbundets Forlag 1992, ISBN 87-574-0277-0
(Biblioteksgruppe: 34.53)

Mangler ved fast ejendom
H.P. Rosenmeier
GadJura 1996, ISBN 87-607-0370-9
(Biblioteksgruppe: 34.53)

Den aktuelle retspraksis om mangler ved fast ejendom
H.P. Rosenmeier
Forlaget Thomson, ISBN 87-619-0134-2
(Biblioteksgruppe: 34.53)

Fast ejendom, rådighed og regulering
Bo von Eyben, Peter Mortensen og Peter Pagh
Forlaget Thomson A/S 1999, ISBN 87-619-0045-1
(Biblioteksgruppe: 34.538)

Forsikring
Husejerforsikring - en kommentar
Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson
GadJura 1998, ISBN
(Biblioteksgruppe:)

Refusionsopgørelse
Refusion
Kim Jybæk og Palle Rohrsted
Gads Forlag 1993, ISBN 87-12-02346-9
(Biblioteksgruppe: 33.955)

Skatter og afgifter
DJØF Skattelovsamling 2001
Redigeret af Leif Marstrand
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, ISBN 87-574-3038-1
(Biblioteksgruppe:)

DJØF Afgiftslovsamling 2001
Redigeret af Peter Loft m.fl.
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, ISBN 87-574-6935-0
(Biblioteksgruppe:)

Vurdering og skat
Vurdering og beskatning af fast ejendom
Flemming Paludan m.fl. 4.udg. 1997
DJØF, ISBN
(Biblioteksgruppe:)

Love og bekendtgørelser
Afskrivningsloven
Lovbekg. nr. 875 af 04.10.01, Skatteministeriet
Lovtidende A 2001 side 5699
Afskrivning - ejendomme med hjemfaldspligt
cirk. nr. 1999-1 - 04.01.99, Told- og Skattestyrelsen
Andelsboligforeninger og andre bofællesskaber
Lovbekg. nr. 652 af 02.07.2001, By- og Boligministeriet
Lovtidende A 2001 side 3931
Boafgiftsloven - afgift af dødsboer og gaver
Lovbekg. nr. 752 af 23.08.01, Skatteministeriet
Lovtidende A 2001 side 4804
Boafgiftsloven - regulering af grundbeløb
bekg. nr. 897 af 10.10.01, Skatteministeriet
Lovtidende A 2001 side 5847
Bygge- og beskyttelseslinier
bekg. nr. 636 af 25.06.01, Miljø- og Energiministeriet
Lovtidende A 2001 side 3797
Ejendomsavancebeskatningsloven
lovbekg. nr. 822 af 18.09.01, Skatteministeriet
Lovtidende A 2001 side 5420
Ejendomsformidling
bekg. nr. 48 - 20.01.00 Erhvervs- og Selskabsstyrelse
Lovtidende A 2000 side 309
Ejendomsmæglerbekendtgørelsen
bekg. nr. 1055 - 17.12.93
ændring af bekg.; bekg. nr. 871 - 01.12.99, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Lovtidende A 1999 side 5950
Ejendomsværdiskatteloven
lovbekg. nr. 1051 - 29.11.00, Skatteministeriet
Lovtidende A 2000 side 7646
lov nr. 773 - 15.10.99, Skatteministeriet
Lovtidende A 1999 side 5477
Ejendomsværdiskatten, progressionsgrænsen
cirk. nr. 133 - 29.06.01, Told- og Skattestyrelsen
Ministerialtidende 2001 side 938
Ekspropriation vedr. fast ejendom, fremgangsmåden ved
lovbkg. nr. 672 - 19.08.99, Trafikministeriet
Lovtidende A 1999 side 4653
Energimærkning
lov. nr. 48 - 12.06.96
Energimærkning af bygninger
Bekg. nr. 323 af 10.05.01 om ændring (klage over afgørelser), Miljø- og Energiministeriet
Lovtidende A 2001 side 2068
Energimærkning af bygninger
Bekg. nr. 324 af 10.05.01 om ændring (klage over afgørelser), Miljø- og Energiministeriet
Lovtidende A 2001 side 2069
Erhvervelsesloven - udlændinges køb
lov. nr. 344 - 23.12.59
Erhvervelsesbekendtgørelsen - udlændinges køb
bekg. nr. 764 - 18.09.95
Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom
lov nr. 437 - 31.05.00
Lovtidende A 2000 side 2755
Forbrugerbeskyttelsesloven
lov. nr. 391 - 14.06.95
Fortrydelsesret
bekg. nr. 950 - 08.06.96
Frigørelsesafgift af fast ejendom
Lovbekg. nr. 945 af 29.10.01, Skatteministeriet
Lovtidende A 2001 side 6076
Hegnsloven
lovbkg. nr. 717 - 06.08.01, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Huseftersynsordningen
bekg. nr. 542 - 30.06.99, By- og Boligministeriet
Lovtidende A 1999 side 3488
Huseftersynsordningen
Bekg. nr. 287 af 21.03.01 om ændring af bekg. om huseftersynsordningen, By- og Boligministeriet
Lovtidende A 2001 side 1893
Kursgevinstloven
lovbekg. nr. 774 af 16.08.00, Skatteministeriet
Lovtidende A 2000 side 5670
Mindsterenten
cirk. nr. 127 af 26.06.01, Told- og Skattestyrelsen
Ministerialtidende 2001 side 925
Moms - fradragsret for omkostninger
cirk. nr. 177 af 04.10.01, Told- og skattestyrelsen
Ministerialtidende 2001 side 1369
Offentlige veje
lovbkg. nr. 671 af 19.08.99, Trafikministeriet
Lovtidende A 1999 side 4625
Omsætningsloven
lov nr. 453 - 30.06.93
Pantebreve - påtegning på
bekg. nr. 39 - 21.01.99, Skatteministeriet
Lovtidende A 1999 side 177
Private fællesveje
lovbkg. nr. 670 af 19.08.99, Trafikministeriet
Lovtidende A 1999 side 4611
Realkreditloven
lovbkg. nr. 781 af 31.08.01, Økonomiministeriet
Lovtidende A 2001 side 4904
Realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling
bkg. nr. 662 af 05.07.01, Finanstilsynet
Lovtidende A 2001 side 4069
Skelforretninger
bekg. nr. 688 - 16.07.01, Kort- og Matrikelstyrelsen
Lovtidende A 2001 side 4287
vejl. nr. 138 - 16.07.01, Kort- og Matrikelstyrelsen
Ministerialtidende 2001 side 971
Sommerhuse - ulovlig beboelse - dispensation
lov. nr. 1022 - 23.12.98
Lovtidende A 1998 side 5781
lov. nr. 1106 - 29.12.99
Lovtidende A 1999 side 6973
Sommerhusloven
lov. nr. 267 - 07.06.72
Stempelafgift - lov om
lovbekg. nr. 95 - 07.02.00 Skatteministeriet
Lovtidende A 2000 side 736
Stempelafgift - bekendtgørelse om
bekg. nr. 25 - 17.01.00 Skatteministeriet
Lovtidende A 2000 side 123
Strandbeskyttelseslinjen
bekg. nr. 631 - 23.06.2001, Miljø- og energiministeriet
Lovtidende A 2001 side 3767
Tinglysning og registrering af panterettigheder
bekg. nr. 725 - 15.09.99, Skatteministeriet
Lovtidende A 1999 side 5113
Tinglysning, afgift af
cirk. om lov nr. 382 - 02.06.99, Skatteministeriet
Ministerialtidende 1999 side 872
Tinglysning, afgift af
lov nr. 485 - 07.06.01, Skatteministeriet
Lovtidende A 2001 side 2924
Tinglysning i tingbogen
bekg. nr. 99 - 08.02.00, Justitsministeriet
Lovtidende A 2000 side 745
Udstykning og anden registrering i matriklen
lovbekg. nr. 265 - 10.04.00, By- og Boligministeriet
Lovtidende A 2000 side 1657
Matrikulære arbejder, bekg. nr. 498 - 06.06.00,
Kort- & Matrikelstyrelsen

Lovtidende A 2000 side 2987
Udstykningskontrollen
bek. nr. 880 - 06.12.99, Kort- og Matrikelstyrelsen
Lovtidende A 1999 side 5980
vejl. nr. 76 - 06.06.00, Kort- og Matrikelstyrelsen
Ministerialtidende 2000 side 533
Vandløb
Lovbekg.nr. 632 af 23.06.01, Miljø- og energiministeriet
Lovtidende A 2001 side 3772
Vurdering af landets faste ejendomme
lovbekg.nr. 823 af 18.09.01, Skatteministeriet
Lovtidende A 2001 side 5430
Vurdering af faste ejendomme
Cirkulære.nr. 2000-08 af 23.03.00 Told- og Skattestyrelsen

Bøger:

Andelsboliger

Arv og skifte

Ejendomsgrænser

Ejendomshandel

Fast ejendom

Forsikring

Refusionsopgørelse

Skatter og afgifter

Vurdering og skat

Love,
bekendtgørelser,
cirkulærer,
vejledninger

Gå til love m.m.Køberrådgivning - Sælg Selv - Fast Salær forsiden | top | brevkassen | e-post

Vigtigt! Vilkår for brug af boligpartner.dk

Sidst opdateret den 05-12-01 af
Webmaster: Bent Christensen
Copyright © 1999-2002 ejendomsmægler Bent Christensen


One of the most known and respected brands in the world of horology, Rolex SA is the largest single luxury watch brand, producing about 2,000 watches per day, with a replique montres brand value of USD 8.3 billion (As of May, 2015 - Forbes Magazine). Adorning the wealthiest wrists around the Globe, Rolex are the most ultimate statement one could make about time-pieces. We give you a sneak peek into the replica rolex iconic brand's birth and evolution over the time. Hans Wilsdorf wanted his watches to bear a name that was short, easy to say and remember in any language, and which looked good on watch movements and chanel replica dials. He said, "I tried combining the letters of the alphabet in every possible way. This gave me some hundred names, but none of them felt quite right. One morning, while riding on the upper deck of a rolex replica watches horse-drawn omnibus along Cheapside in the City of London, a genie whispered 'Rolex' in my ear."
ml> ="+(navigator.javaEnabled()?"Yes":"No"); } document.write(''); document.write('This Site Tracked by WebTrendsLive.'); document.write(''); } wtl_Tag4_5218(); //-->