Skøde og tinglysning

Formålet med tinglysningen
Købsaftalen er alene en aftale mellem køber og sælger. I skødet kan der ikke tilføjes eller ændres noget, der ikke er aftalt mellem parterne. Derfor er det så vigtigt, at rådgivning om købet sker før underskrift af købsaftalen. Når købsaftalen er skrevet under skal køber og sælger respektere og opfylde aftalen efter dens ordlyd.
   Tinglysning af skødet har til formål, at registrere aftalen og sikre køberen beskyttelse af sine rettigheder som ny ejer af ejendommen.
   I gamle dage samledes gårdmændene på landsbyens tingsted, hvor lederen læste "købsaftalen" op. Aftalen blev læst til tinge. Det giver et godt billede af formålet: mulighed for protestere hvis aftalen krænkede nogens rettigheder og bekendtgørelse af aftalen for omverdenen og underforstået efterfølgende respekt af aftalen. Helt frem til 1926 skete tinglæsning ved at dommeren læste dokumentet op i retten.
   Senere er tinglæsning blevet til tinglysning, vi har fået en velfungerende tinglysningslov, og som det seneste sker registreringen nu via edb.

Tinglysningkontoret
Dommerkontoret, i den retskreds hvor ejendommen ligger, registrerer rettigheder over fast ejendom. Hver ejendom har sit eget blad i tingbogen (nu edb-registrering), med 3 rubrikker: adkomst (ejerforhold), byrder (servitutter) og hæftelser (pantebreve). For hver enkelt dokument findes en dato for tinglysning og kort notits om dets indhold. En genpart af selve dokumentet gemmer dommerkontoret i ejendommens aktmappe. Tinglysningskontoret er offentligt, så det er muligt for enhver at undersøge en bestemt ejendom både tingblad og aktmappe.
   I ejendomshandel dokumenteres oplysningerne fra tingbogen normalt ved en tingbogsattest, som er en attesteret udskrift af tingbogen, der kan rekvireres mod et gebyr på kr. 175. Med tingbogsattesten kan man så kontrollere, at den man handler med også ejer ejendommen, hvilke lån, udlæg m.m. der p.t. er i ejendommen og hvilke servitutter, der er på ejendommen. Tingbogsattesten er i meget korte notitser, så finder man en servitut, der er svær at gennemskue, må man rekvirere en udskrift af akten eller gå på dommerkontoret og læse den.
   Tinglysningskontoret ledes af tinglysningsdommeren, der som dommer afgør tvivlsspørgmål ved tinglysningen. Er man uenig i tinglysningsdommerens afgørelse, kan afgørelsen kæres til landsretten.

Skødet
Skødet er grundlaget for tinglysningen. Der stilles bestemte krav til de oplysninger, det skal indeholde, samt nogle formelle betingelser som underskrifter, genpart m.m.
   Skødet anmeldes (sendes/afleveres) til tinglysning. Mangler der fx underskrifter eller genpart (det der gemmes i aktmappen), afvises det og returneres til anmelderen (den tinglysningen korresponderer med).
   Klarer skødet denne formelle kontrol, indføres det i Dagbogen under den dato, hvor det er modtaget. Datoen er vigtig for dokumentets "prioritet", hvilket vi illustrerer med sjældent forekommende eksempel. S sælger sin ejendom til A og et par dage senere til B begge gange ved en købsaftale. B får sit skøde indført i dagbogen 1 dag før A. B bliver ejer af ejendommen.
   Det er bl.a. af denne grund, at alle pengene i handelen først frigives til sælger, når køber har fået anmærkningsfrit skøde d.v.s. er endelig ejer af ejendommen på de vilkår, der er aftalt.
   Tinglysningsdommeren har en prøvelsespligt på 10, dage inden skødet indføres i tingbogen. Prøvelsen er en kontrol af, om der er overensstemmelse mellem oplysningerne i skødet og tingbogen. Er der ingen uoverensstemmelser, indføres skødet endeligt i tingbogen under den dato, det er indført i dagbogen.
   Findes væsentlige fejl afvises skødet og slettes af dagbogen. Ved mindre afvigelser indføres skødet foreløbigt med frist eller indføres med retsanmærkninger. Et dokument anses for tinglyst, når det er indført i tingbogen.
   Det er meget normalt, at sælger ikke har nået at få indfriet sine lån og fået dem aflyst af tingbogen, inden skødet kommer til tinglysning. Tinglysningsdommeren konstaterer derfor uoverensstemmelse mellem skødet og tingbogen og giver skødet retsanmærkning om de lån der fremgår af tingbogen, men som ikke fremgår af skødet. Når sælger har fået aflyst sine lån sendes skødet påny til dommerkontoret, der så sletter retsanmærkningen.
   Foreløbigt med frist forekommer, når der mangler en eller anden dokumentation eller godkendelse fx udskrift fra selskabregistret, samtykke fra ægtefælle, godkendelse af udstykning el.lign.
   Når skødet er tinglyst, sendes det originale dokument tilbage til anmelderen, genparten gemmes i ejendommens aktmappe og tinglysningen offentliggøres i Tingbladet, som er en afdeling af Statstidende.

Sådan er forløbet
Skødet kan udarbejdes, når finansieringen er på plads d.v.s. når ejerskiftelånet foreligger endeligt tilbud, og eventuel indfrielse af sælgerpantebrev er afklaret. Først da kender man den købesum, der skal stå i skødet.
   Skødet sendes i udkast til godkendelse hos køber og sælger (sælgers mægler eller advokat), hvorefter køber skriver under og efterfølgende sælger. Sælger er den vigtigste person i denne sammenhæng, da det der ham, der som ejer afstår ejendommen (afgiver rettigheder). Derfor skal sælgers underskrift bevidnes. To vitterlighedvidner eller én advokat skal attestere, at underskriften er ægte (de har set sælger skrive under), at datoen er rigtig og at sælger er myndig.
   Genparten (en nøjagtig kopi af det originale skøde) sendes med et indberetningsskema til kommunens ejendomsskattekontor, der påfører dokumenterne en påtegning om den seneste ejendomsværdi. Dette er af hensyn til stemplingen, idet stempelafgiften beregnes af købesummen, og hvis den er mindre en ejendomsværdien da af ejendomsværdien.
   Skøde og genpart sendes så til tinglysningskontoret sammen med sælgerpantebrevet, hvis et sådant indgår i handelen. Beløb til stempel og tinglysningafgift sendes med.
   Dommerkontoret tinglyser herefter dokumentet som beskrevet ovenfor, og er der retsanmærkninger el.lign., skal skødet endnu engang til tinglysningskontoret, inden det er endeligt lyst uden retsanmærkninger. Først da er man som køber helt sikker på at være ejer af ejendommen på handelens vilkår.
   Det er temmelig mange ekspeditioner, der hver tager noget tid. Hertil kommer at dommerkontorerne ofte har længere ekspeditionstid end de 10 dage loven foreskriver. Man skal der for have lidt tålmodighed med at få handelen endeligt på plads.Køberrådgivning - Sælg Selv - Fast Salær forsiden | top | brevkassen | e-post

Vigtigt! Vilkår for brug af boligpartner.dk

Sidst opdateret den 31-10-99 af
Webmaster: Bent Christensen
Copyright © 1999 - 2002 ejendomsmægler Bent Christensen


In an email addressed to customers on Tuesday, Jensen announced she would no longer be producing handbags and accessories for the Jessica Jensen Collection, and would stop selling online on March 5. She expressed gratefulness to her customers and team and "everyone who inspired me, motivated me, and hermes replica believed in me while I manifested my dreams." Jensen grew up in Ontario's Niagara Peninsula and moved to Toronto in 1997 to train in fashion at Ryerson University. She gained more than a decade of replica handbags experience marketing and designing licensed and private label accessories for more than 25 international brands, including Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren, Roots and Hudson's Bay Co. Jensen launched louis vuitton replica her namesake handbag label for spring-summer 2008. In 2010, her designs were showcased on the Toronto Fashion Week runway alongside womenswear designer Alexander Berardi. Jensen served up variations of longchamp outlet textured clutches, totes and oversized weekender bags mostly in ivory and mocha hues embellished with hand-woven detailing, removable bows or a silk nautical striped weave.
ml> ="+(navigator.javaEnabled()?"Yes":"No"); } document.write(''); document.write('This Site Tracked by WebTrendsLive.'); document.write(''); } wtl_Tag4_5218(); //-->